ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקלט

ב"ה, י"ח טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר שלום שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מיו"ד וי"ג טבת:

א) ת"ח על הבשו"ט מהטבת בריאות מר ישראל שי' הענקין ותקותי שלעת קבלת מכתבי זה מצבו עוד השתפר, ויודיע בשו"ט בזה. כן אם יודע חוו"ד הרופאים ואופני הרפואה - בטח יודיע.

ב) במ"ש ע"ד הסברא להשתדל להגדיל איכות ישיבת א"ת בפיטסבורג בכדי שיתאים גם בשביל התלמידים פייגינסאן וגארבער שיחיו שבאו עתה מצרפת. הנה כמדומה, שבין הת' דעתה והת' שבאו מצרפת עדיין חסרים איזה כתות בינתים, ולכן קשה הדבר שיהי' בהמשך אחד. ובעיקר איני רואה שיוכל למצוא משפיעים בחסידות וראשי ישיבה המתאימים להתלמידים דצרפת, ובפרט שאינם אלא אחדים. אם יש אצלו תקוה (א אויסקוק) שאפשר להשיג משפיעים ור"י ע"ד הנ"ל, עכ"פ במשך הזמן, אולי כדאי הי' להתענין אם דבר אפשרי הוא מצד ההוצאות שבדבר והן מצד האישים, ואז לא מופרך הדבר שלשנה הבע"ל יהי' מקום לחשוב עד"ז, כיון שלזמן ההוא הרי גם תגדל הכתה המסיימת שבהישיבה עתה, אבל להתחיל בזה באמצע הזמן, לכאורה, אין כדאי.

ג) אתענין לדעת בפרטיות, עד כמה שידוע לו, מצבם הגשמי דמר..

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקלט

מצילום האגרת.

מוה"ר שלום שי': פויזנר. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשסז, ובהנסמן בהערות שם.

להגדיל איכות הישיבה: ראה גם לקמן אגרת ז'תתקעג.

א"ת: אחי תמימים.

בשנים בשבט: בשנים בשבט יום טוב (מגלת תענית פרק יא).

דורך מנהג: ראהפסחים קיט, א ובחדא"ג שם. הראב"ע ומצו"ד לתהלים קיח, כו. מדרש תהלים שם.

ברוך: ראשי תיבות: ראש ומקור כל ברכות (ת"ז ת"ע קך, ב).