ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקמא

ב"ה, ג' שבט ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרב הגאון הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ חו"ב

עוסק בצרכי

ציבור וכו' מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

תוהה אני במקצת אשר זה זמן ארוך שלא קבלתי כל ידיעות מכת"ר שי', והנני תולה זה בטרדתו בתורה ובעניני ציבור, ובפרט אשר ראיתי בעתונות שבקרוב יופיע כרך ה' של האנציקלופדי'. והשי"ת יצליחו בהנ"ל, ויצליחו ג"כ בזמן - שיוכל להוציא הכל לפועל טוב...

ימים אלה הוצאנו לאור המאמר אין הקב"ה בא בטרוניא ומוסג"פ.

בכבוד ובברכת הצלחה ובריאות הנכונה,

מ. שניאורסאהן

ראיתי שגם בס' אישים ע' פב עמד עדמש"כ בקונ' הנ"ל ע' ז' בהערה.

ז'תתקמא

מצילום האגרת.

מהורש"י: זוין. אגרות נוספות עליו - לעיל ז'תתקלא, ובהנסמןב הערות שם.

בקונ' הנ"ל ע' ז': סה"מ קונטרסים ח"ג ע' קכב, וסה"מ תרפ"ה ע' רס, בהערה ד"ה אינו כן.