ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקמב

ב"ה, ו' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה לא כבר מסר לי הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרחמ"א שי' חדקוב ע"ד שאלתו בענין הטעסטען. וידוע מאמר ששמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר ווי מען פרעגט אזוי ענטפערט מען.

אף שבאמת נפלא הדבר שאחרי שראו נפלאות השי"ת וגם בעיני בשר, הנה מפעם לפעם נופלים אצלם סברות חדשות אפשר לעשות טעסטען, ואולי למסור את בתם תחי' לעוד רופא שיתלמד את מלאכתו וחכמתו וכו', אבל כיון ששאלה זו גופא מורה על חלישות הבטחון, הרי אפשר שהדרך בנוגע לבתם תחי' צריך להיות בהליכה בשאלה ברופאים, כי אין אתנו יודע נפלאות תמים דעים יתברך ויתעלה.

ויה"ר מהשי"ת שאיך שיחליטו - יהי' להצלחה ולחיזוק בריאות בתם...תחי', ויגדלוה לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת.

והשי"ת יעזר לכאו"א מאתנו שלא נהי' כחולמים, אפילו כפי המבואר בתו"א שבשעת ההתקשרות היא התקשרות אמיתי[ת], ואצ"ל כפי המבואר בהמאמר אין הקב"ה בא בטרוניא כו' במדריגה פחותה מזה.

מאשר הנני קבלת מכתביו, ה' י"ז טבת וד' שבט, עם חוו"ד ע"ד התלמידים, ות"ח ת"ח ע"ז, אף שאין דעתי נוחה ממה שלא שלח חוו"ד בענין הת'... כיון שכנראה שבמקרה זה, גם העדר השילוח, חוו"ד הוא. ולא הי' צריך להיות באופן כזה - מתאים להוראת נשיאנו בהענין דאהבת ישראל, ואשר השני כמו אספקלריא, ובמילא אם רואה בו חסרון הרי קרוב הדבר לאמר אז עס שפיגלט זיך אפ דער אייגענער חסרון.

להנ"ל הנני כותב בפ"ע און - שארפער, ולכן תקותי שלא יקפיד על מכתבי זה.

בברכה לחיזוק ההתקשרות ובפרט ליום ההילולא הבע"ל ובברכת הצלחה בעבודתו בקודש ובעניניהם הפרטים,

מ.שניאורסאהן

נ"ב: מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה לא כבר. וכן נשלח לו בפ"ע ספר מאמרים ה'תש"ג.

ז'תתקמב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 94, מצילום האגרת.

וידוע מאמר: רא גם לעילח"ז אגרות ב'נב.

בתו"א: וישב כח, ג.