ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקמד

ב"ה, ט' שבט, תשי"ג

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מכ"ז טבת, ושמחתי לקרות בו שמתקדם דבר הנישואין של...

נהניתי ממ"ש במכתבו ע"ד השתתפות מאנ"ש שי', וכידוע שכשעושים מצות הרי גם זה שגרם לאותה מצוה, ובפרט בענינים דמשפיע ומקבל - הן ברוחניות והן בגשמיות - הרי המקבל עושה יותר עם הנותן ממה שעושה הנותן עם המקבל.

ובטח קרא ג"כ בס' הזכרונות מכ"ק מו"ח אדמו"ר, איך שנערים התרגלו לתת גמ"ח אחד לרעהו כדי לזכות הנותן במצוה דגמ"ח והמקבל במצוה דפרעון חוב. ובפרט בענין דנישואין, שידוע עד כמה שהפליגו חז"ל בכל הפרטים הקשורים בזה.

ובהמשך לזה, ארשה לעצמי גם אני, להשתתף בהוצאות הנישואין ע"י הסקריפ המצו"פ...

בברכת מזל טוב.

ז'תתקמד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 69.