ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקמו

ב"ה, י"ג שבט, תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

ישראל נח שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתו מע"ש וארא, והיום נתקבל ג"כ הפ"נ מדיירי פרימא, שאקראהו בל"נ בהיותי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בנוגע למ"ש בענין הנסיעה לאה"ק ת"ו ומבקש תשובה בהקדם אלא שמתחיל במכתבו, שלדעתי שסברא נכונה היא שיסע לאה"ק ת"ו,

הנה כמדומה, שבמכתבי הנ"ל כתבתי ג"כ שעליו לקחת בחשבון שבמקומו עתה הנה לוקח הוא חלק פעיל במוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע צי"ע נשיא ישראל, משא"כ באה"ק ת"ו וכו' וכו', ושכפי הידיעות שמתקבלים משם עתה, הנה עוד יותר מאשר מלפנים - שבדרך הטבע אין נראה שתהי' לו שם אפשריות כזו. ולפלא שבמכתבו זה אינו מזכיר דבר בהנוגע לנקודה עיקרית ופנימית זו.

ובנוגע לשאלתו אם יסע בחדש אדר או לאחר כך - הנה ע"פ הנ"ל מובן, שכל העכבה לטובה. והשי"ת יתן לו הרעיון הנכון להחליט ולעשות באופן היותר טוב לפניו, ובמילא גם לפני זוגתו תחי' אשר כגופו דמיא, והטוב - בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקמו

מצילום האגרת.

מוה"ר ישראל נח: בליניצקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתקכו, ובהנסמן בהערות שם.