ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקנ

[כ' שבט תשי"ג]

זה עתה נתקבל מכתבו מט"ז שבט. ויה"ר מהשי"ת אשר יקבל את כל הרשיונות והניירות הנחוצים לנסיעתו, והנסיעה תהי' בעתה ובזמנה בשעה טובה ומוצלחת ובקל.

ובטח למותר להעירו, אשר טרם נסעו יבקר בכל המוסדות דחב"ד באה"ק ת"ו. ומה טוב שמיום צאתו להנסיעה הנה, בלי נדר יפריש בכל יום מימות החול פרוטה לצדקה וכן יוסיף קאפיטל אחד של תהלים על השיעור היומי. והשי"ת יצליחו בכל.

בברכת הצלחה.

ז'תתקנ

נדפסה בכפ"כח גליון 558 (וש בט תשנ"ג) ע' 24.

האגרת היא אל מו,ה יחיאל מיכל יהודה ליב זלמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תטז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'ג. ח'כט. ח'צא.

לנסיעתו: אחרי שזכה בהגרלה לנסוע אל כ"ק אדמו"ר שליט"א. ראה כפ,ח שם. לקמן אגרת ח'ג.