ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקנא

ב"ה, כ"ה שבט, תשי"ג

ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אברהם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מי"ט טבת וט' שבט וכן רשימת התלמידים דתו"א שקבלו דמי חנוכה, וג"כ הפ"נ דיו"ד שבט.

... ג) לאחר כל המכתבים המתקבלים, ווייס איך ניט קיין טאלק, מה נעשה בענין ההשתדלות אודות הילדים שמפתים אותם המיסיאן, שכנרא, לע"ע נשאר זה בין קבוצה אחת מאנ"ש להשני' ובמילא אין כל אחד מתעסק בזה. כי, מהטעמים שכתבתי, אי אפשר שיהי' באופן רשמי נקשר עם הרשת ופשיטא שלא עם ישיבת לוד. אבל, לאידך גיסא, כיון שהבטיחו לי כמעט אופיציעל שאם יהי' באופן המתאים, הבנין והפעדאגאגיא, יתנו אז כמעט את כל ההוצאה, חבל שלא להשתמש בהזדמנות זו. וביאור בגדול ענין זה ברוחניות - אין להעריך ואין לשער.

... ה) בנוגע להחלקאות דהכפר, הנה גם זה מצער, שכפי השמועה ישנם שם כאלו שאינם שייכים וגם אינם חושבים ע"ד חקלאות, ובכ"ז נרשמו ברשימת החקלאים פן ואולי יזכו עי"ז בדבר מה, שאף שיגרום נזק להחקלאים באמת...

בברכה לנחת חסידותי מכל יו"ח, ומעצמו - לא כש"כ, לבריאות הנכונה ולהזכות היותר גדול לבשר אך טוב תכה"י...

בנוגע לההוצאה לאור דהמאמרים והנדבר בהתועדות, הנה כל זה תלוי בחוסר הפנאי.

ז'תתקנא

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ס ע' 121.

מוה"ר אברהם: פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתנד, ובהנסמן בהערות שם.

אודות הילדים: ומשתדלים לארגנם בבתי הספר למלאכה בכפ"ח. ראהלעיל אגרת ז'תתקיג.