ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקנב

ב"ה, כ"ה שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"א שבט, בו כותב ע"ד הנכבדות שמציעים לבתו..תחי' עם האברך מר.. שי':

הנה אם מבין התמימים ואנ"ש לא נמצא ענין המתאים בשבילה, וכן אין ביניהם חילוק בשנים יותר מדאי, וגם בתו מסכמת מרצונה הטוב על הצעה זו, אזי כדאי לקרב הדבר.

והשי"ת ינחם בדרך הטוב לפני בתו תחי' בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה,

מ.שניאורסאהן

ז'תתקנב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 96.