ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקנג

ב"ה, כ"ה שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מהור"ש שי'

שלום וברכה!

מפני הסדר הנני מאשר עוה"פ קבלת מכתביו מיום ר"ח טבת, יו"ד, כ"ב, כ"ט טבת.

ז', יו"ד ט"ז וכ' שבט עם המצורפים אליהם, ות"ח על הכתיבה לפ"ע בפרטיות. כן נתקבלו חבילות הספרים שנשלחו על ידו ששי וט"ו בטבת.

ב) בנוגע לחלוקת דמי חנוכה, הנה כמדומה שכבר כתבתי שאין כדאי להחמיר בזה, היינו שאם רק יש ספק - לתת, ולו יהא ע"ש העתיד. ואולי זה גופא יסייע שיתקרבו בהקדם.

ג) בנוגע למ"ש ע"ד העבודה בכפרים ובעיירות הגדולות וכו'. הנה דעתי מכבר, שאף שיש לעבוד בהכפרים כי מצילים שם פשוט מטמיעה, אבל בכ"ז נוגע ביותר לחנך מורים ומדריכים מבין המרוקנים גופא, ושלאידך גיסא יהיו ג"כ קשורים וברוח ליובאוויטש עד שיהיו טופח ע"מ להטפיח. ולכל היותר יצטרכו רק אפ פרישען זיך מזמן לזמן (אשר לזה מהראוי - בימי החופש מלימוד - לערוך בשבילם מעין לימודים מיוחדים ביותר אויף דער ארום ובעניני חינוך. ונוסף על עצם הלימודים - הרי יהיה בזה ענין של קירוב הדעת בשבילם, ואולי כדאי לתת פרסים להמצטיינים בזה. כמדומה לי, שזמני החופש הם ניסן תשרי ובאמצע הקיץ. ובטח יודיעני אודות זה).

ד) במ"ש ע"ד הלעז דעניני איסור סקילה ר"ל אשר יש סברא להכאה.הנה פשיטא, שבכותלי הישיבה דבר זה מופרך לגמרי, כי מלבד שהענין עצמו - התוכחה ע"י הכאה - הוא יותר שלילי מאשר חיובי, הנה בטח יתפרסם הן העונש והעיקר הסיבה, בין ההורים, ובפרסום יותר בין התלמידים, ואז יש מקום לחשש שגם אלו שאין יודעים ע"ד כללות הדבר יתענינו. וידוע מענין חטא עה"ד שהענינים הנמשכים בידיעה פועלים בדרך פנימי וכו'. ויש לחפש דרכי עונש אחרים, וכמו ריחוק מביה"ס למשך איזה זמן, או כולו.

או ע"ד המובא בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר שלא להרשות להם להיות נוכח בעת סיפורי צדיקים וכיו"ב ענינים שלבם חפץ. והעולה על כולנה - השגחה נוספת על התלמידים, שיש לקוות שבד"מ ילך הלוך ויתמעט הענין עד שיופסק לגמרי.

ה) בטח יודיע מהלך הענינים בנוגע לאוצר התורה וכו' - במשך הזמן שעבר מעת כתבו.

ו) כבר העירותי מאז ע"ד חיפוש הדרכים בכדי שיוכלו להדפיס במכ"ע המופיעים במדינתם, מזמן לזמן, ע"ד חב"ד בכלל ופעולותיהם על אתר בפרט. ובשפה הצרפתית אין כלל אחריות - כיון שמבינים הם אותה. ואפילו בשפה הערבית - בטח יוכלו למצוא מי שהוא נאמן שיעיד שההעתקה מתאמת להכוונה.

ז) בעינן הסידורי תפלה, כמדומה כבר כתבתי שכדאי לתתם לאליאנס - באופן המתאים שלא יפרשו זה כהסכם על שיטתם.

ח) במכתבו מז' שבט אינו כותב פרטים ע"ד בריאותו. ובטח לעת קבלת מכתבי זה כבר הוטב. ולמותר להעיר, אשר צריך למלאות כהוראות הרופאים. וידוע פסק הרמב"ם אשר היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא. וה"ה להאברך יונתן בן מרים שי' הלוי - שגם אודותו מצורף פ"נ. ובטח יבשר טובות גם עד"ז.

ט) נהניתי במאד ממ"ש שאחד מהמלמדים דאהלי"י הכריז שיבדקו התפילין והמזוזות ותיקן הענין. ומה טוב שגם בשארי המקומות יהיו מתענינים בזה. וכדאי שיתדבר עם הרה"ג והרה"ח כו' הרבא"ג שי' ע"ד תקציב מיוחד לתועלת זו. וכדאי ההוצאות והטרחה בשביל גודל הענין. ונוסף ע"ז שבודאי יפעול ג"כ על החינוך. ומענינא דיומא - הנה כדאי להתענין במנהגם על אתר בנוגע לפסח ובפרט בענין שמורה.

וכמדומה שגם בשנה שעברה נתנו לאחדים. ואם אין בזה חילוק דמערבאי ומדינחאי, היינו אשכנז וספרד - אולי כדאי ליתן בתור תשורה להעומדים בראש באהלי"י והתחילו לנהוג במנהגי חב"ד - מצות שמורה לאפיקומן עכ"פ. ובטח גם בזה יתדבר עם הרה"ג והרה"ח כו' מוהרבא"ג, שי'...

יא) נהניתי במאד ממה שיצא לפועל שילוח התלמידים לבתי הכנסיות. ובודאי יתן השי"ת הצלחה הן בהשפעת התלמידים על השומעים, והן בפעולת הדבור על התלמידים בעצמם.

יב) גרמה לי שמחה מיוחדת ביאת מהר"ן שי' פינסאן (שבטח יגרום זה ג"כ להרמת רוחו הוא)... והשי"ת יזכהו לבשר בשו"ט ולעתים תכופות - בעניני הכלל וכן בעניניו הפרטים.

יג) הגיעתני ידיעה משיקאגא ששלחו מביהכ"נ דשם על שמו עוד עשר חבילות בגדים, ויש מן המוכן עוד לערך עשרה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובשאר ענינו ובפ"ש כל המשתתפים אתו עמו,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקנג

מצילום האגרת.

מוהרש"ב שי': מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'רלח, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ז'תתקעב*. ח'טז.

שכבר כתבתי: ראע לעילח"ה אגרת א'שמא.

וידוע מענין חטא עה"ד: ראה סה"מ עזר"ת ע' פט ואילך.

המובא בשיחות: ראה סה"ש קייץ ה'ש"ת ע' 161.

אין כלל אחריות: ר"ל, שבדיעבד יש להסתפק גם בזה.