ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקנד

ב,ה, כ"ו שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר אברהם אליעזר

שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו - באיחור זמן קצת - בו כותב על דבר מצבו ושואל חוות דעתי, אם יסע עתה לאה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו.

והנה לדעתי כיון שנמצא במדינה אשר בזמן האחרון באו שם כמה אנשים יראי ד' נוסף על אלו שהיו דרים שם מקודם, וכיון שאין איש אתנו יודע על ברור הכוונה העליונה במה שנמצא הוא במקום פלוני כי רק מד' מצעדי גבר כוננו, הרי יקיים בעצמו מקומך על תנח וישפיע על סביבתו באופן המתאים לחזקם בתורה ומצוה און אנווארימען מיט אידישע ווארימקייט, והשי"ת יתן לו אריכות ימים ושנים טובות להאיר בסביבתו ובתוספת בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות דרכי' ומנהגי', ואפילו בשביל פעולה אחת טובה, הנה ידוע הכתוב בתניא פרק כ"ה אשר בעשיית מצוה איזה שתהי',הנה למעלה הוא ענין נצחי לעולם ועד, וידוע ג"כ פתגם הבעש"ט מה ששמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר נשמה יורדת למטה ומלובשת כמה עשרות בשנים בגוף ישראל בכדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות או ברוחניות.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות עם כל הפירושים.

ז'תתקנד

מהעתק המזכירות.

מוה"ר אברהם אליעזר: זמערקאוויץ, מויזבערי ק.פ. אפריקה.