ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקנה

ב"ה, ד' אדר תשי"ג

ברוקלין.

הרב הגאון הרה"ח נו"נ אי"א חו"ב עוסק

בצ"צ וכו'

מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ מכתבי מענה באופן רשמי על החלטתם בהאסיפה. ולפלא קצת על

החלטתם. כי בטח סיפר מוהר"א שי' וואלף איך שנסע לעשות מגבית בהיותו כאן, וכן הר"מ שי' גורארי'. כן בל"ס ידוע להם הקישויים שפוגש הרב קיפניס שי' ועתה הרב הבלין שי',אשר בהנ"ל יש גם מומחים למקצוע אוסף כספים, ובכ"ז הוא כנ"ל. וכפי הידיעות שיש לי ממהותו של הרב... שי', הרי לכאורה אינו מתאים כלל להיות שד"ר לאסוף כספים ובפרט במדינה זו, שנמצאים בכל מקצוע ובכל ענין כו"כ מהם, וכאלו שכבר נעשו מומחים למקצוע זה מכמה שנים, אז מען ווארפט זיי ארויס דורכן טיר קריכן זיי דורכן פענסטער ובבת שחוק וסבר פנים יפות וכו'...

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקנה

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 122, מצילום האגרת.

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתקלא, ובהנסמןד בהערות שם.