ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקנו

ב"ה, י"ב אדר תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעותו מקשוה"ת של בתו תחי, יתן השי"ת שתהי' בשעה טובה ומוצלחת ובבנין עדי עד על יסודי התורה ומצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

והנה ידוע דרך הקדושה שהוא לאט לאט, ובמילא, צריך הי' למצוא דרכים המתאימים לקרב את המיול"ח, לתורת החסידות דרכי' והנהגותי', ובפרט ע"פ מרז"ל דחתנו כבנו, וידוע שמצות חינוך בבן היא מוטלת על האב, ובפרט מצות חינוך דתלמוד תורה שהוא מדאורייתא על האב, וכפסק רבינו ז"ל בהלכות ת"ת בתחלתו ובכמה מקומות. ופשוט אשר לימוד תורת החסידות הוא בכלל זה.

בברכת מזל טוב,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקנו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 96.

מקשוה"ת של בתו: ראה לעיל אגרת ז'תתקנב.