ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקנז

ב"ה, כ"ב אדר תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר סעדי' שי'

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מאור ט"ז אדר עם הרשימות המצו"ב. כן קבלתי מכתב מקסבלנקה, אשר כבר בא לשם בשעה טובה ומוצלחת, ולפלא שלא הודיע עד"ז במברק. והשי"ת יעזרהו ויצליחו, שיה' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה, ויצליח בעבודתו בכרם חב"ד במוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע צי"ע, אשר זה ימשיך לו תוספת ברכה והצלחה גם בעניים הפרטים - שלו ושל ב"ב שיחיו.

מוסג"פ קונטרס שהו"ל זה לא כבר.

בברכת חג פסח כשר ושמח,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקנז

מצילום האגרת.

מוה"ר סעדי': ליברוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתצז, ובהנסמן בהערות שם.

כבר בא לשם: ראה לעיל אגרת ז'תתקלז.