ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקנח

ב"ה, כ"ה אדר תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר משה פנחס שי' הכהן

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הודעתו אודות המלוה מלכה, סעודתא דדוד מלכא משיחא, שערך בביתו במוצש"ק העבר. ולפלא מה שמצטער על, שלפי השקפתו, התוצאה היא פעוטה, וכבר ידוע פתגם הבעש"ט, מה ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: והי' ראשיתך מצער - ועי"ז - ואחריתך ישגא מאד. ובודאי גם בנדון זה יהי' כן - הן בגשמיות והן ברוחניות. והשי"ת יזכהו ואת זוגתו שיחיו וכל המתועדים בהתועדות זו, להועד עוד פעמים רבות בהתועדות חסידותית ובשמחה אמיתית, ולפרוץ עי"ז את הענינים המעלימים ומסתירים, עד אשר נזכה כולנו, בתוך כלל ישראל, שיוסרו הכתלים והמחיצות ויתגלה, למטה מעשרה טפחים, זה שנאמר עליו הנה זה עומד אחר כתלנו - הוא דודו מלכא משיחא.

בברכת הצלחה,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקנח

מצילום האגרת.

מוה"ר משה פנחס: כץ. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשסה, ובהנסמןב הערות שם.

פתגם הבעש"ט: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תלט, ובהנסמן בהערות שם. חט"ז ה'תתקיא. חי"ח ו'תקכב. לקמן ח'סג.