ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקנט

ב"ה, ז' ניסן ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרב הגאון הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ חו"ב

עוסק בצרכי

ציבור וכו' מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ העתק מכתבי למר שז"ר שי', ותכנו אינו דורש ביאור נוסף. ולחוות דעת כת"ר בכל זה - אחכה. וכפי ההשערה, הנה זהו המוצא היחידי בהמצב עתה, שעלול ח"ו שהחינוך כולו יעבור לידי הממשלה, ואותו שישאר מבחוץ יקבל רק חצי התקציב והחצי השני צריך יהי' להאסף על ידי כל מפלגה ומפלגה אשר לא תוותר על חינוכה, אשר אז מקום לחשש, וקרוב לודאי, שלא יהי' ביד המפלגות להספיק התקציב, ובמילא יבוטלו כמה מתשב"ר מחינוכם וכו' וכו'.

... כפי הידיעות שקבלתי ימים אלו, הנה כמה מהיראים, כנראה, כבר השלימו עם הרעיון - מבלי כל מלחמה, ואפי', כנראה, מבלי כל השתדלות. על פי מרז"ל אל תדין את חברך עד כו' וכיון שנמצא אני בחוץ לארץ - הנה אינני דן בגוף הדבר אם יש להאשימם על העדר ההשתדלות אם לא, אבל, וכפי פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר - דאס איז א זאך פאר מלאך מיכאל, אבער דער ענין טוט זיך דאך ניט אפ. ולכן כתבתי לשז"ר שי' כנ"ל. ודעתי חזקה, ש"מסירות נפש" זו יש לתבוע בתוקף מכל המפלגות - התחל באגודה וסיים בפועל המזרחי, ולעשות רעש אם לא יסכימו על מסירות נפש כזו, ואבוי ואבוי שגם לזה מס"נ יקרא.

ות"ח לכת"ר אם יודיעני בהקדם חוות דעתו על כל הנ"ל. ובודאי מה שיש בידו לעשות בכיוון זה יעשה. ות"ח על ההודעה.

ידיעה משמחת קבלתי לפני השבת, אף שעדיין איני יודע אם נכונה היא לגמרי, שבכל אופן מדברים ע"ד חינוך ממשלתי בפועל לא בתשי"ד, אלא בתשט"ו.

קבלתי מכתבו עם הידיעה שמשנה דירתו למקום חדש, ונתקבל קודם נסעי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר וכבקשתו הזכרתיו על הציון, שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה בגשמיות וברוחניות גם יחד, אשר חירות אמתית היא כששניהם הולכים יחדו, שלום בפמליא של מטה, שעי"ז נעשה ג"כ שלום בפמליא של מעלה (יעוין לקו"ת ס"פ מטות), ונמשך ברכה והצלחה כיון שהכלי - שלום.

בטח יודיעוני חדשות ע"ד מר ציוני וז' שי'.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח ומתוך בריאותה נכונה בגו"ר,

מ. שניאורסאהן

מוסג"פ מכ' כללי, שבטח יענינו.

ז'תתקנט

מצילום האגרת.

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתקלא, ובהנסמן בהערות שם.

העתק מכתבי למר שז"ר: דלקמן - ז'תתקס.

שישאר מבחוץ...חצי התקציב: שבדרך זה נפתח ה"חנוך העצמאי".