ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקס

ב"ה, ח' ניסן, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ ענף עץ אבות עוסק בצרכי

ציבור וכו'

מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

בזכרי את שיחתנו בעת ביקורו כאן והשקפתו על אדות היחס של כבוד לרגשת הדת של החרדים בבני ישראל ולמסורת העבר של עמנו, אשר יש לתבוע מכל המשרדים והמוסדות באה"ק ת"ו, הנני בא לכבודו בשורותי דלקמן:

א. בודאי משערים וגם יודעים, עכ"פ במקצת, אודות הרושם המכאיב והתמרמרות בחוגים שונים, ולאו דוקא של החרדים, שגרמה הידיעה על דבר שאיפת הממשלה לשנות המצב הנוכחי ולהעביר לרשותה את כל החינוך באה"ק ולבטל הזרמים, בה בשעה אשר רקע הממשלה בענינים דתיים עד עתה לא הי' נייטראלי, ומזמן לזמן עוד הולך ונגרע.

וזאת להעיר, אשר איני דן אודות עצם העובדה של חינוך ילדים על ידי מפלגות פוליטיות, כי לא עתה זמן דיון זה ולא כאן המקום, אבל שינוי המצב הקיים והעתקתו "מימין לשמאל" בצורה כזו מכאיב הוא.

ב. כנראה, וגם השכל מחייב כן, הנה עיקר הסיבה לשאיפת הממשלה לבטל הזרמים, אינה לשם התקפה על החלק הדתי שבדבר, אלא משום נימוקים פוליטיים, היינו, בלי יופי המליצה, פשוט מטכסים עצה כיצד למנוע שלא יחנכו ויגדלו בבתי הספר הזרמים מנגדים להשקפות הפוליטיות והכלכליות של המפלגות אשר רסן הממשלה בידן עכשו. שהרי זרמי החינוך עתה משתייכים למפלגות ובמילא משמשים גם כן במות להשקפות פוליטיות מנגדות אחת לחברתה.

ג. אף אם ישנם כאלו אשר כוונתם בביטול הזרמים היא התקפת הדת, בטח מועטין הם ולא הם המנסחים את השיטה של המפלגות השליטות. ועוד זאת אשר בהתבוננות הגישה המתאימה הרי מוצאים בלב כל אחד מישראל זיקה לדתיות, ולא לדתיות סתם אלא לדת ישראל, הגם אשר רגש זה מתבטא בכמה מבני עמנו, באופנים שונים, מפני כמה סיבות.

ד. כפועל יוצא משלושת נקודות אלו, הנה פתרון הנכון לדעתי הוא - באם כבר הוחלט לבטל הזרמים - להוציא את החינוך של הזרמים מרקע הפוליטיקה, היינו שבתי הספר יצאו מרשותם והנהלתם של המפלגות הפוליטיות, ויועמדו לרשותם של אירגונים אשר צורתם היא אך ורק רוחנית-חינוכית. במלים אחרות, שהנהלת בתי הספר תימסר לידי מוסדות ואנשים (עסקנים, הורים מורים וכדומה) אשר אורח חייהם והשקפתם בדת מתאימים לתכנית בית הספר, ולא תהי' בידי אנשים כאלו שאין רוחם כרוח בית הספר אלא שיעמידו "משגיח על הכשרות".

הנני מקוה כי הצעתי הנ"ל תתקבל אצל כ' ובמילא ישתדל בזה באופן המתאים.

והסיכויים להגשמת הענין, בודאי במדה גדולה תלויים הם בהשתדלותו. והאיש אשר זכה לגשם ענין חינוך חובה, יזכה גם כן בענין חינוך מצוה ותורה. ואודה לכ' על הודעתו מחוות דעתו בכהנ"ל.

בכבוד ובברכת חג הפסח כשר ושמח.

ז'תתקס

מהעתק המצורף לאגרת הקודמת, כנזכר שם.

מוהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תעה, ובהנסמן בהערות שם.

ולבטל הזרמים: שגם מהם סלד כ"ק אדמו"ר שליט"א והשתדל לייסד "זרם בלתי זרמי", כדלעיל ח"ו אגרת א'תקלה, ובהנסמן בהערות שם.

ויועמדו לרשותם של ארגונים: בהמשך לזה - לעיל ח"ז אגרת ב'קז.

משגיח על הכשרות: בחנוך "ממלכתי דתי".