ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקסא

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ג

בנוגע להתדפיס שלו בפולמוס על אודות הנדפס בתלפיות, הנה עוד יתירה מזה עשה, ונודעתי מזה רק עתה בהגיע לידי "הגדה..." שנבהלתי לקרות בה שמציע בפועל לשתות כוס חמישי, וכותב ג"כ ההנהגה בזה, ובפרט שצריך להודות על הנס דאתחלתא דגאולה כו' וכו' - שהוא היפך פסק דין השו"ע והאחרונים, מורי ישראל והפוסקים שנתקבלו מכל ישראל. והחומר בזה לגבי הנ"ל הוא מובן, כיון שהגדה הוא ספר המסור לכל וההוראה נוגעת במעשה בפועל. ובפרט כשהיא מנוקדת - הרי באה היא גם לידי עמי הארץ שאינם יודעים שעמי הארץ הם, ובטח ילמדו ק"ו ובנין אב וכו' - שאם מותר לעשות היפך השו"ע בדבר זה אף שלא ראה מימיו הן אצל אביו והן אצל זקנו, הרי עאכו"כ שאפשר לעשות היפך השו"ע בענינים אחרים והאריכות אך למותר.

ז'תתקסא

נדפסה בקובץ יגדיל תורה ירושלים חוב' כח ע' 5.