ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקסב

ב"ה, י"ג ניסן תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

זה זמן רב שלא קבלתי ידיעות מפעולותיהם הטובות אשר בטח עשו בזה בקשר עם יום ההילולא יו"ד שבט, ימי הפורים, ועושים הכנות לחג הפסח הבע"ל. ואולי נתעכב המכתב בדרך הילוכו ועוד יתקבל. ומובן אשר כל המפרט ה"ז משובח.

ולקראת ימי החג הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח כשר ושמח,

ולקיום היעוד המקווה, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בגאולתנו האמיתית והשלימה, בימיהם ובימינו ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.

זה עתה נתקבל מכתבם מט' ניסן.

נ"ב. לא הספיק הזמן לפני החג שיחתום כ"ק אדמו"ר שליט"א את המכתב, ומפני שמחת קדושת המועד, הנני חותם בשמו.

המזכיר

א. קווינט

* * *

פשיטא, שאין לערב זרם אחר ומפקחו בסדרי בית רבקה וכיו"ב.

נ"ב. מטובו להודיע באופן בלתי רשמי את המצב לאמיתו בנוגע להבית רבקה והגן ילדים בהכפר. וכן הסיבה האמיתית להעכוב שעד שעתה בענין חילוף הקרקע עם חברת מהדרין. ות"ח מראש.

ז'תתקסב

נדפסה בקונ' צדי"ק למלך" ד ע' 97.

פשיטא: בשולי נוסח דומה להנ"ל, בטופס הנשלח למו,ה דוד בראוומאן. נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 46. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתמ, ובהנסמן בהערות שם.

חילוף הקרקע: ראה גם לעיל ח"ז אגרת א'תתקלט, ובהנסמן בהערות שם.