ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקסג

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר סעדי' שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מז' ניסן וכן המכתב שאחריו. ובשאלתו באיזה מקום יתעסק בעבודתו, הנה כפי שסיפר הרה"ג והרה"ח הרבא"ג שי' היתה אסיפה משותפת מכולם ביחד כשהי' במרוקה, ואז הי' המדובר, שהוא יעבוד באחת העיירות היותר גדולות שאחרי מכנס וקסלבנקה, והיותר נראה הוא מידלעט, כיון ששם מוסדות שלנו היותר מרובים באוכלוסין. ובכלל - נראה הדבר. וכיון אשר משלנו במרוקה הם רק ד' ה' אנשים, ויש שם כר נרחב ביותר לעבודה באופן גדול בחינוך וא"כ, במילא, ג"כ בענין הפצת החסידות דרכי' והנהגותי', והרי כדאי שיתפזרו - עד כמה שאפשר - בעיירות שונות. ובטח, במשך זמן לא ארוך, ימצא כאו"כ מהם עוזרים על אתר לענינים הטפלים לפ"ע. וכיון שהכוונה היא להשפיע לא רק על התלמידים והקטנים אלא גם על הגדולים הבע"ב הרבנים וכו', ובכדי לקרב אותם לא רק לסייע במוסדות אהלי"י אלא גם לעניני חסידות בכלל, אשר זה פועלים יותר ע"י לימוד עניני חסידות הקלים, הסיפורים ע"ד דרכי החסידים וכו' - הנה תקותי ובטחוני, שבמקום שיתיישב הנה יארגן חוג של אברכים ובע"ב - כמובן ברשיון הרבנים והחכמים שלא יהי' בזה כל ענין של פחיתות כבודם ודמותם (מפני כו"כ טעמים) - ובמילא במשך הזמן יעמוד מחוג זה ג"כ עוזרים ומשפיעים ומחנכים.והאריכות אך למותר. ובטח למותר להעירם, אודות יום ל"ג בעומר הבע"ל. וכידוע עד כמה חשוב אצל הספרדים יום הילולא, ובפרט - של הרשב"י בעל הזהר. ובמילא בודאי חגיגתו תשביע רצון כל הנ"ל,.

המחכה לבשו"ט ובברכת הצלחה,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקסג

מצילום האגרת.

מוה"ר סעדי': ליברוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתצז, ובהנסמן בהערות שם.