ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקסו

ב"ה, י"א סיון, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

מר א.מ. הברמן שי'

שלום וברכה!

נזדמן ליד כ"ק אדמו"ר שליט"א (ולפלא שלא מצא כ' לנחוץ לשלוח לספרית כ"ק אדמו"ר שליט"א) החוברת שערי חב"ד בעריכת כ'. כ"ק אדמו"ר שליט"א עיין בו וציין בשולי הגליון איזה הערות, שהננו בזה להעתיקן, ובטח תהיינה לו לתועלת, ונרשמו על סדר רשימת הספרים למספרם:

4 - תכנית שלא נתגשמה עדין.

5 - שמות בא. זה באה רק פרשת שמות. וארא-בא נמצאים בדפוס.

9 - צילום מדפוס קאפוסט.

13 - נכנס בו רק הכתב בקשה. ונדפס ע"פ השוואת שני כתבי-יד - בהקדמת המו"ל שמחבר הכתב הוא אדמו"ר האמצעי, ולא אביו אדמו"ר הזקן.

42 -41 - היא רשימתו של אדמו"ר (רבי יוסף יצחק) זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מליובאוויטש, אלא שרצה שידפיסוה בעילום שמו.

42 - הו"ל גם בהעתקה ללה"ק עם הוספות באה"ק ת"ו.

47 - ע' 307 שיטה 11 ג' ד', צ"ל ג' ך' (כ"ף ארוכה) - ראה עד"ז מכתב כ"ק אדמו"ר (רבי יוסף יצחק) מליובאוויטש הנדפס בסו"ס הערות לתניא ע' 120.

52 - ע' 310 שיטה 16 ח' דפים ט"ס.

55* - בסופו: אגרת הקדש כנראה צ"ל אגרת התשובה.

82 - בסופו: משנת תר"ס. ונתקנו בהם כמה פרטים, ולדוגמא: נשמטה תיבת פרק אשר בראש כל סימן שבאגרת הקודש.

85 - נדפס באשכנז בסביבות מינכען. ולא בברוקלין.

93 - שמות קצת פרשיות הם רק פ' בשלח (דרוש א') ופ' פקודי (-ב' דרושים). דרושי דס' שמות - לבד פ' פקודי - באו בס' תורה אור.

94 - ההסכמות הם על הלקוטי תורה ולא על ההוספות.

98 נדפס בהגהה מיוחדת (לפי דברי הרבני ר' אנשיל אראנאוויטש הי"ד שהתעסק בזה - תקנו קרוב לשלשת אלפים טעויות!) בסופו בא לוח התיקון.

99 - נשמט לוח התיקון.

100 - כמו 98 ולא 8.

108, 108, 108, 107, 106, 105, 104, 102 - כולם תצלים מכת"י ר' שמואל סופר הנק' ג"כ ר' שמואל דער שרייבער.

109 - נדפסו בו גם מכתבים לקוטים וכו' מרבנו הזקן - בעל התניא - מבנו אדמו"ר האמצעי, מבני ה"צמח צדק" וכו'.

116 - עדין נמצא בדפוס.

121 - (4), 58, (6) ע'.

133 - 132 - טעות. והם - 131'.

182 -179 ישנם דרושים שנדפסו באחד מאלו ולא בהשני. ובכלל כמה שנויים בהגדות האלו מאחת לחברתה.

201 - בדף ו, א.. - הוא אגרת בעל התניא הנדפסת באגה"ק שלו סי' כז.

226 - עם הקדמה ורשימה ארוכה מאת מכ"ק אדמו"ר (רבי יוסף יצחק) מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

229 - ההעתקה המסודרת ע"ס שמות נמצאת עתה ברשות הוצאת קה"ת ומכינים אותה לדפוס.

230 - מימיוגרף ולא צילום.

236 - בצירוף שני מכתבים מבנו אדמו"ר (רבי יוסף יצחק) זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

251 - הוא מאת כ"ק אדמו"ר, (רבי יוסף יצחק) זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מליבאוויטש.

252 - בצירוף הערות מכ"ק אדמו"ר שלום דובער (מהורש"ב) ומכתב ושתי רשימות מבנו אדמו"ר, (רבי יוסף יצחק) - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מליובאוויטש.

292 - מימיוגרף ולא צילום.

(ברשימת המחברים והעורכים, ע' 369, לכ"ק אדמו"ר ה"צמח-צדק", מצאנו שהשמיט המספרים 32, 267).

ברשימה מיוחדה המוסג"פ רשמנו מה שנדפס על ידי קה"ת מאז הופיע החוברת של כ', ובטח ימצא בה תועלת כשיערוך הוספה ל"שערי חב"ד".

בכבוד ובברכה

מזכירות כ"ק אדמו"ר

שליט"א

ז'תתקסו

מהעתק המזכירות.

החוברת שערי חב"ד: רשימת דפוסי ספרי חב"ד, בתוך "עלי עלין" תשי"ב.