ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקסז

ב"ה, ט"ו סיון, תשי"ג

ברוקלין.

1הנכבד והנעלה, איש המעלה, עסקן במרץ, עומד בפרץ, בן

פורת וכו', מ' יוסף שי' מורסיאנו ראש ועד העיר ברגנה

יע"א

שלום וברכה!

מאד שמחתי ויגל לבי לשמוע מהתיקון הגדול שעשו במחנם הט' למנוע חילול שבת וחילול יו"ט בפרהסיא של בני ובנות ישראל, אשר בהשתדלות מע"כ וחביריו פסקו תלמידי בית הספר הצרפתי מלילך לביה"ס ביום השבת קדש ובימי הרגל, ומה גדול שכרו ושכר חבריו שיחיו, שזכו להיות ממזכי הרבים אשר זכות הרבים תלוי בהם, ובטח גם להבא יעמדו על משרמתם לחזק חומת התורה והיהדות וחינוך הכשר בפרט.

ובטח לא יסתפקו בהשפעתם על בני ובנות ישראל להיות סור מרע, אלא ישתדלו ג"כ בחלק של ועשה טוב, היינו למלא ימי המנוחה והשמחה בתוכן של קדושה ואור תורה על ידי מסיבות שבת וכדומה.

והשי"ת יצליח עבודתם בקדש לטובת הכלל והפרט ויוסיפו כח ואומץ בעבודתם וכמרז"ל מעלין בקדש, ואשר עסקנות ציבורית זו תמשיך ותשפיע להם ולבני ביתם שיחיו שפע ברכות גם בענינים הפרטיים בגו"ר.

בברכה.

ז'תתקסז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 73.