ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקסט

ב"ה, כ"ט סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צמ"ס

חו"ב וכו' וכו'

מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

מכתבו קבלתי. ולכמה סיבות נתעכב המענה, ואת כת"ר שי' רוב הסליחה ע"ז.

... משנה מפורשת היא, שאף שיש לומר מה לנו ולצרה הזאת, בכ"ז דוחים הטענה.

וה"ה בנדון דידן, שכיון שכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הטיל עליו ענין חשוב ונחוץ למאד, ה"ז נכנס בענין דמושבע ועומד מהר סיני...

ומתאים למה שמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר שהקב"ה אינו "נשאר בע"ח" וע"פ, מרז"ל שמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, הרי, בודאי, ע"י שיתן מזמנו לעניני תו"א, תומשך לו הצלחה בהזמן שישאר לרשותו - לשאר הענינים שלו, הכללים והפרטים. שבסה"כ הרי עוד ירוויח בזה...

ו) בהמשך להנ"ל. זה מזמן שעלה בדעתי שהישיבות דחב"ד ידפיסו כולם ביחד קובץ תורני ובו חדו"ת מהתלמידים. ובאופן בלתי רשמי - נא להודיעני חוו"ד, ואם ישנם בין תלמידי לוד ותו"א תלמידים המתאימים להנ"ל.

ז) במ"ש אודות מר... שי', שכיון שפעם כבר היתה אצל הפארפ.... ואינה שבעה רצון מפעולתו אז, הנה ברצונם לחכות עוד הפעם על חוות דעתי, אם הוא כמו שכתבתי מכבר שיבקרו אצלו או שחוזר הנני מזה,

הנה בודאי למותר להודיע את מר... וזוגתו - שיחיו - שאינני פראפ. בכחמת הרפואה, ולא אפילו רופא או פלדשר בזה. ועוד זאת - שכשואלים אצלי חוו"ד וכותב אני מה שנראה לי הרי אין השואל מוכרח לקיים מה שאמרתי לו, כי הבחירה חפשית אצלו, וכרצונו הטוב יעשה. ובמילא - אין כאן מקום לקפידא וכו' מצדי. ואין להם לעשות איזה פעולה, כדי שלא לפגוע עי"ז בכבודי כביכול, כי אין מקום להנ"ל כלל. ואחכ"ז הנה מה שפעולת פראפ... אז לא השביעה רצונם, הרי עברו כמה שנים מאז. ומה שידוע לי מכמה שפנו לעזרת... שהצליחו. ואיני מוצא טעם, מפני מה בנידון זה יהי' אחרת. ובכ"א איך שיעשה מר.. וזוגתו שיחיו, הרי יצליחם השי"ת שיהי' לטוב לפניהם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ח) ואחרון אחרון חביב. במענה על הודעתו אודות הולדת בן לבנו הוו"ח אי"א מוה"ר אהרון שי', הנה יה"ר מהשי"ת שכשם שהכניסוהו הוריו שיחיו לבריתו של אברהם אבינו כן יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה אמיתית, הן בגשמיות והן ברוחניות. וכת"ר שי' ירווה רוב נחת חסידותי מכל יו"ח שי' ויוכל לבשר ג"כ טובות בהנוגע לב"ב שי', אשר במדינתנו לפנים.

בבכת מזל טוב,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקסט

מצילום האגרת.

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתקלא, ובנסמןב הערות שם.

משנה מפורשת: סנהדרין לזה, ב.

ששמענו: ראה גם לעיל אגרת ז'תתפב, ובהנסמן בהערות שם.

במדינתנו לפנים: רוסיה.