ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקע

ב"ה ח' תמוז, תשי"ג

בשאלתו ע"ד ס' הישר - יראה מש"כ בזה בס' שה"ג לחיד"א בערכו. ובענין ס' היוסיפון - ידוע שכמה שינויים (וגם זיופים) הוכנסו לתוכו ועניניו דורשים בקורת מומחה במקצוע. ובכללות שאלות כגון אלו ידועה הוראת חז"ל היכא דעייל ירקא ליעול בשרא וכוורי (שבת קמ, ב). ובפרט כשספק אם גם ירקא הוא.

ז'תתקע

נדפסה בקובץ יגדיל תורה ירושלים גליון טז ע' 10. וראה גם לקו"ש חט"ו ע' 368 הערה 17.