ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקעב*

ב"ה, כ"ט תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתביו מיו"ד כ' וכ"ד תמוז עם המצורפים אלי'. ות"ח ביחוד על החוברת דל"ג בעומר שנדפסה בטוב, וטוב טוב עשה שהוסיף השורות האחדות שענין השיחה כל השנה זמנה היא, אף שצריך עיון אולי הי' כדאי שיהי' זה בראש החוברת.

ובטח בהזדמנות הבאה ימלא באיזה אופן הפיצו.

ב) איני יודע באיזה קצה צריך לזרז אודות רשיון הר"ן שי' פינסאן - אם במרוקה או בצרפת, ובטח יתדבר בזה עם הרה"ג והרה"ח כו' מוה"ר רבא"ג שי'.

ג) כנראה ממכתב הרה"ח כו' מוהר"ס שי 'ליבעראוו, חוג עבודתו לא נתברר כ"כ.

והפלא והתמי' מהו הסיבה לזה. אף שכותב הנני בזה להרה"ג כו' והרה"ח הרבא"ג שי' - בכ"ז, מפני הסדר, הנני מזכיר זה גם לכת"ר שי'.

ד) מוסג"פ רשימת המשך המאסר שכנראה בטעות שכחו לצרפה למכ' הקודם.

ה) זה איזה פעמים שאלתי, שלכאורה, כדאי שבמכ"ע המופיעים במרוקה, שבטח ישנם כאלה שנקראים ע"י היהודים, ראוי להשתדל שמזמן לזמן יודפס שם ע"ד הפעולות, וכן גם מעניני חסידות הדרכותי' ומנהגי' ודברי הימים שלה - מתאים לאופי הקוראים וסוג העתון.

ו) נהניתי ממה שבין השיטין של מכתבו ניכר שגם בעיני בשר רואה הוא הצלחת הענינים, ויה"ר מהשי"ת שהן ההצלחה והן הראי' שלו בענינים שעדיין לא ראה הנ"ל, תבואנה גם הם בנראה ונגלה בהקדם.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניניו הפרטים,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקעב*

מצילום האגרת.

מוה"ר שלמה שי': מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתקנג, ובהנסמן בהערות שם.

רשיון... פינסאן: ראה לעיל ח"ז אגרת ב'יח.