ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקעג

ב"ה, א' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר שלום שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה תמוז, בו כותב ע"ד הסברא לסדר המשך הכתות של ישיבת אחי תמימים במחנם הט', נוסף על אלו שישנם עתה, אשר כפי השערתו, יכול לעכב איזה תלמידים הנמצאים בכתות הגבוהות שימשיכו לימודם בישיבה גם להבא, ושואל אם אפשר יהי' לשלוח מכאן 7 - 6 תלמידים עם ראש ישיבה למחנם הט' בכדי להשגיח על תלמידים הנ"ל.

והנה בודאי אשר להוסיף כתות גבוהות יותר נכון במאד מאד (לקו"ת שלח לח, ג).

ובנוגע להענין דשילוח תלמידים מכאן, הנה צריך להתדבר בזה עם הנהלת הישיבה דכאן, אבל, לכאורה, כמה קישויים בדבר. והעיקר, אשר לכאורה הורי הנ"ל, אינם צריכים להסכים ע"ז, כיון שזהו היפך דרך הרגיל, כי נוסעים מעיר קטנה לעיר גדולה ומישיבה קטנה לישיבה יותר גדולה - ולא להיפך. ובודאי זוכר ג"כ הנסיון בשיקאגא עד"ז ושלא הצליח, אף כי לא כל התנאים שוים, משא"כ - אם היו מוסיפים אומץ אודות הנערים ובחורים בעירו, ומסתברא שזהו נקל הרבה יותר. ובכ"א איני שולל את הענין, וכנ"ל שיתדבר עם הנהלת הישיבה.

שיעשה מר דאן שי' מקוה בחצר כת"ר - ובטח יהי' בלא מחלוקת - נכון במאד ומכל הצדדים.

בברכת הצלחה,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקעג

מצילום האגרת.

מוה"ר שלום שי': פויזנר. אגרות נוספות אליון - לעיל ז'תשסז, ובהנסמן בהערות שם.

המשך הכתות: ראה גם לעיל אגרת ז'תתקלט.

דשילוח תלמידים מכאן: ראה לקמן אגרת ז'תתקצז.

הנסיון בשיקאגא: ראה תולדות חב"ד בארה"ב ע' רסה-ו.