ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקעד

ב"ה, ח' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מה' מנ"א וכן שתי החוברות- חשבון הכנסה והוצאה בעד חשון-אייר שנה זו. ות"ח ת"ח.

בטח כמו שכותב במכתבו מכבר, קבלו כמה תלמידים לימי החופש, אשר אז יש לקוות שמקצתם ישארו גם אח"כ ללמוד, ועכ"פ באהלה של תורה. והשי"ת יצליחם.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה עתה. ובטח יזכה בו את הרבים. והשי"ת יהפוך ימים אלו לששון ולשמחה בעגלא דידן.

הת' דאיספניא - כדאי לקבלם - (וזהו האלטן גם את אחיהם). הת' דמרוקו שאצלם ורוצים לנסוע- נחוץ למנעם מזה (בדרכי נועם) - מלבד במקום שיש חשש קלקול להכלל, ח"ו.

בברכת הצלחה בגו"ר ובפרט בריאות הנכונה,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקעד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 128.

מוהרנ"ן: מוה"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתט, ובהנסמן בהערות שם.