ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקעו*

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו...

ובמענה על סיום מכתבו, הנה סיום מכתבו נכתב בעידנא דריתחא, או, עכ"פ בזמן שהלב הי' שליט על המוח. ותקותי שלעת הזאת הנה גם הוא רואה, אשר שאלתו ובקשתו שכותב אין לזה מקום כלל, כי כאשר זיכהו השי"ת, אותו וכל ב"ב שיחיו, להיות דבוקים באילנא דחיי, מוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר זהו הצלחתו בכלל ובפרט, הרי מובן ופשוט שצריך להאחז בזה, ואדרבה להוסיף כח ועוז, אלא שבאם, ככל מעשי בנ"א, יש חסרונות ודברים שאינם כהוגן - צריך לחפש הדרכים והאופנים איך למנעם. והאריכות בזה בודאי אך למותר. ויוסיף אומץ בעבודתו אליבא דנפשי', ובד"מ כו"כ ענינים וועלען זיך אויסגלייכען.

ב) בנוגע לתוכן מכתב... הנה מוכרחני להגיד, וכמו שכתבתי ג"כ להרה"ג הרה"ח...

שי', כי מפני סדר העבודה מוכרח שכל ההשפעות בפועל ילכו דרך מרכזנו.. אף שבנוגע לאופן וכמות השפעה יתדבר [בזה] עם הרה"ג הרה"ח... שי'. ואי אפשר לעשות, ובפרט כלפי הדזוינט כו"כ צנורות וכו'. מובן מעצמו, שהשפעה צ"ל באופן כזה שלא יהי' בזה מיעוט דמות המקבל (שמפני כמה טעמים יש להתנהג בזה ע"פ נגלה וחסידות וגם בהתאם לתועלת העבודה) וכמה דרכים בזה, שהמקבל זאל זיך ניט פילען געטראפען, ובודאי האריכות גם בזה למותר.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניינם הפרטים,

מ. שניאורסאהן

נ"ב. נתקבלה חבילתה ספרים ששלח [...] תמוז, ובטח ימשיך גם על להבא. ומ"ש שיש מהם מפורסמים, הנה בדורנו זה גם ספרים מפורסמים אזלו מהשוק, ובכל הספיקות בכגון דא - יש לפשטם לקולא, היינו לשלחם לכאן.

ז'תתקעו*

מצילום האגרת.

סיום מכתבו: על הקשיים בעבודת השליחות.

חבילת הספרים ששלח: עבור הספריה.