ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקעח

ב"ה, ט' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

1ה0נהלת רשת אהלי יוסף יצחק אשר באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הני קבלת מכתביהם מד' ט"ז כ"א כ"ב כ"ג כ"ט ול' מנ"א עם המצורפים אליהם, ת"ח ת"ח על הבשו"ט אשר רואים הצלחה בעבודתם ומרגישים אשר ברכת נשיאנו שעל שמו נקראים המוסדות שורה עליהם ומשפיע ברכה והצלחה, כן יוסיף השי"ת לימים יבואו וכפסק רז"ל, מעלין בקודש.

ב) אחכה לבשו"ט בהקדם מהסיום הטוב בענין התשלומין שעליהם לקבל

מהמוסדות שנזכרו במכתבם וכן מהמשך בענין הצעה ליסוד בית ספר בסביבות חיפה.

ג) זה מזמן נשלחו סידורים וספרנו להמו"ס הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר יהודא שי' שמוטקין וכותבים עתה אליו שימסור לצרכי הרשת סך מסויים של סידורים וספרנו מתאים לבקשתם במכתבם.

... ה) נבהלתי לקרות במכתבם אודות התפטרותם של הוו"ח אי"א נו"ע מו"ה...ש י'... ממשרתו, וכן אביו מהסיוע שלו. ואין סיבת הבהלה שלי פן יחסר סיוע בהרשת, כי מובטחני בכ"ק מו"ח אדמו"ר שימלא את זה, אבל כבר ידוע פתגם ופירוש כ"ק אדמו"ר מוהר"ש עה"פ ריוח והצלה יעמוד ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו את הזכות לזה...

ו) נהניתי ממ"ש אשר נהגו בשתי חתימות על הטשעקין, וכמרז"ל בענין צדקה שצריכה להיות בשנים.

ז) בטח יעמדו בקישור עם הרה"ג והרה"ח כו' וכו' מוה"ר ישראל אביחצ[י]רא שי', כי מלבד המכתב שמבקשים ממנו הנה יש לו השפעה בחוג הספרדים... הקירוב הדעת משני הצדדים בטח יבוא תועלת.

... י) טוב ונחוץ שיארגנו כל המורים השייכים אלינו ויתחילו בלימודים לא בכ"ה תשרי, שזהו התחלת זמן הרשמי, אלא קודם לזה, כפי צורך הענינים. ועליהם לגייס טובי המורים שהיו אצלם עד עתה וכן המורים מבין אנ"ש הנחוצים לעבודה בהרשת, וכמו שסו"ס שלמו החובות דשנת תשי"ג, הרי בודאי יקבלו המורים בשנת תשי"ד את משכורתם, ובודאי באופנים טובים יותר מאשר עד עתה, ומתאים לבקשתם שלחתי ג"כ דעתי זו במברק וז"ל:

"התחלת הלימודים במוסדות הרשת באלול נכונה במאד, ובטחוני חזק שהמורים מאנ"ש, יגייסו עצמם לתכנית זו כפי הצורך, ובודאי תהי' משכורתם בטוחה. ואחכה לבשורות טובות. חתימתי".

... בברכת הצלחה בעבודתם הקדושה בדרך למעלה מן הטבע, ובטח ינצלו בזה גם את הימים של שנת תשי"ג שהיתה שנת הצלחה בהמקומות שהתחילו עכ"פ במעשה בפועל, ובברכת כוח"ט לכאו"א מהם וב"ב שיחיו.

ז'תתקעח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 129.