ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקעט

ב"ה, יו"ד אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה מכבר שכתב לי הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרב"א שי' גאראדעצקי, אשר בתוך שאר סדרי העבודה, הנה - הוא לקח על עצמו תפקיד מיוחד בעבודת הרשת.

והנ"ל, כתב עד"ז בקורת רוח, ומה תמהתי לקבל ידיעה, אשר התפטר ממשרתו זו.

כיון שאיני יודע פרטי הדברים, איני רוצה לכתוב עד"ז חוות דעתי במשקל הראשון.

ואחכה למכתב מבאר הנ"ל, או מה טוב - מכתב מודיע שחזר למשמרתו ולאיתנו, (ויעויין בענין איתן שבנפש מאמר רבינו הזקן הנדפס בקונטרס תורת החסידות ובמאמרים שנסמנו שם. ונדבר ע"ז גם בד"ה ראה דש"ק מברכים אלול השתא), היינו שבאיתן ולתוקף הנשמה יפעול בהתרחבות ובהתפשטות, ובמילא גם בהצלחה מופלגה. והשי"ת ימשיך לו הצלחה בעבודתו בקדש, ובמילא גם בעניניו הפרטים.

בברכת כוח"ט,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקעט

מצילום האגרת.