ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקפ

ב"ה, יו"ד אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מנחם

זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתביו מי"ז וכ"ב מנ"א ובטח יודעי בשו"ט מעניניו הפרטים.

אודות ביקורו של מר... שי' כאן, הנה ע"פ [מה] שכתבתי מכבר, שאינו ענין בזריעה לבדה, שזורעים מיט א ווארט, אלא שאח"כ צריך להשתדל שיבוא לפועל, בכל אחד לפי ענינו.

ותחלת ההשתדלות בזה - ששואלים אותו מה ששמע וכו' ובמילא יש להנ"ל, הזדמנות לספר את אשר בלבבו, והשואל יכול למלאות ולקרב בפועל כו'.

מ"ש שהר"א שי' שטערן שו"ב מו"ל בקרוב ספר ספורי מעשיות צדיקים, הי' צריך לעוררו שירשום בשוה"ג או בסוף הספר ממי שמע הסיפור, ואם הוא בר סמכא, ועד כמה כו'.

בנוגע להרב...שי', הנה צריך הי' לעוררו - הן בדבר השפעתו על בנו שנסע לאה"ק ת"ו, וכן בענין המקוה במחנו, אשר בשני הענינים דברו בקרירות לבד שהסברתו היתה, כמאמר הברייתא - אנו אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים, הרי ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שהברייתא מביאה מאמר זה בהמשך לכל הענינים של חבלי משיח, מה שהיוקר יאמיר וכו'.

ת"ח על מ"ש אודות תלמידי הישיבה, ובטח ידוע מהנעשה עמדם ובפרט בימי אלול ותשרי, ובטח נשמע גם בישיבתם אשר היתה כאן הצעתי שיוסיפו תלמידי הישיבה (7והר"י, והנהלה לא כש"כ) בלימוד עבודה'דיקע מאמרים ביחוד בימים אלו, ומה טוב אשר גם במאנטרעאל יעשו כזאת ומה טוב אשר גם בשאר המקומות.

... בודאי מותר לו להצטדק על מ"ש בענינים הנ"ל, כי נכון הדבר במאד, והלואי שלעתים תכופות יותר בפרטיות יותר.

השי"ת יזכהו לבשר טובות מעניניו הפרטיים.

ז'תתקפ

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 102, מהעתקה. והיא השלמה לארת ב'רכז דלעיל ח"ז.

מוה"ר מנחם זאב שי': גרינגלס. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתשעד, ובהסמן בהערות שם.

ממי שמע הסיפור: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תו, ובהנסמן בהערות שם.

הברייתא: סוף סוטה.

פתגם: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ג'תתקכה.