ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקפא

[י"ג אלול תשי"ג]

... עתה נתקבל מכ' בו מודיע ע"ד בניו שיחיו, ובטח משתמש בהשפעתו עליהם שיהיו צנורות להפצת המעיינות חוצה, ובפרט בנו הבכור מר דוד שי' העובד בצבא, אשר שם מוכרח הדבר ביותר להאירם במאור שבתורה זוהי תורת החסידות והנהגה החסידותית און ארום חסידות. ומי יודע אם לעת כזאת הגיע למשרתו זו. וידועה הבטחת אדמו"ר הזקן לכל אלו המשתדלים בעניניו - שהבטיחוהו שיצליחו בזה.

בהערתו, מדוע לא סימנו בסוף פ' פקודי סכום פסוקי הסדרה, הנה יש לחפש בדפוסים הראשונים,כי לדעתי אין זה אלא השמטת המדפיס, ונמשך הדבר כן גם אצל שאר המדפיסים שבאו אחריו,

ואולי אפשר שהי' כתוב "בלי כל סימן", והכוונה בזה היתה שיש בסדרה צ"ב פסוקים, ובא הבחור הזעצער ותפס את הענין כפשוטו שאין כאן סימן, והשמיט מלות אלו מחסרון ידיעה.

בברכה לנחת חסידות מכל יו"ח שיחיו,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקפא

חלקה נדפסה בס' תו"ת על הש"ס בסופו ובלקו"ש ח"ו ע' 408 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

האגרת היא אל מו"ה אלכסנדר סענדר יודאסין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תקנז, ובהנסמן בהערות שם.