ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקפב

ב"ה, י"ד אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הרב הגאון והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

צנמ"ס כו' וכו'

מוהרש"י, שי'

שלום וברכה!

... מה ששואלני כת"ר שי' למ"ש לו מכבר ע"ד ספרו בפרק ל"ג בעומר, במכתבי אליו, הנה הראיתי מקום לשו"ת דברי נחמי' שהעיר עדמש"כ בפע"ח שכ"ב פ"ז. כן אולי כדאי שבהפרקים דימים נוראים וחגה"ס - יכניס בהם ענינים המתאימים ממנהגי חב"ד ומקורותיהם עפ"י המודפס בקונטרסי ר"ה וחגה"ס דשנה העברה ושלפני זה.

נהניתי ממ"ש כת"ר שנסע למקום הבראה. והשי"ת יחזק את בריאותו ויוסיף אומץ בפעולות לתורה ולמצוה וליראת שמים.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה,

מ. שניאורסאהן

נ"ב. מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה לא כבר.

ז'תתקפב

מצילום האגרת.

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתקלא, ובהנסמן בהערות שם.

מ"ש לו מכבר: לעיל ח"ג אגרת תפה.

ספרו:המועדים בהלכה.