ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקפג

ב"ה, כ"ג אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני מכתבו מעש"ק עם הפ"נ.

ועליו הי' להסביר ל... שי' אז דאס איז ניט קיין סדר להתנהג ככה עם השי"ת, אז פריער ווען די טאכטער איז נישט היינט געדאכט ניט געזונט זאגט מען צו, און דערנאך ווערט מען שוואך אין דעם צוזאג און מען ווארט ביז ר"ל עס קומט א נייער מיחוש און מען דערמאנט זיך אויף דעם צוזאג.

ו[דברים] אלו צריך להסבירו בדרכי נועם ובנחותא וכו'. והשי"ת יצליחו למצוא האותיות המתאימות ואשר אצל... שי' יהיו אודנין פתיחין.

ת"ח על המשך השיחות שקבלתי, ובטח [י]משיך בזה גם על להבא (הסיפור שלו אודות הנסיעה של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ובנו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להאלמנה ובנותי' וכו' שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר אודותם אף כי איזה פרטים הם בשינויים).

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ז'תתקפג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 74. והיא אל מוהרר"נ הכהן. אגרות נוספותא ליו - לעיל ז'תתעח, ובהנסמן בהערות שם.

הסיפור: שבספרו שמועות וסיפורים הוצ' תש"נ ח"א ע' 125.