ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקפד

ב"ה, כ"ז אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר משה פנחס שי' הכהן

שלום וברכה!

נהניתי בקבלת מכתבו מכ"ג אלול, ואף שאין הזמן גרמא כלל לכתיבת מכתבים, הנה מהנעימות והשמחה אשר גרם לי בהידיעה מהתענינותו ופעולותיו לסלק את המגיע להרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כון' מוהרי"ד שי' גראנער, יצאתי מגדרי ומגדר הזמן וכותב הנני שורותי אלה, ויה"ר מהשי"ת אשר ילך בדרכו זו ובתוס' אומץ כו', ובפרט בתור כהן, שע"י יושפע המגיע גם לשאר השייכים ועובדים בישיבת תו"ת באופן המתאים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ובהתאם לזה:

ב) כדאי הי' שישתדל גם בענין הבא לקמן, והוא כי בטח ידוע לו אשר הרה"ח כו' מוהר"ש קונטורוב ע"ה הנה כיון שע"פ צוואתו קצב סכום בשביל הישיבה תו"ת ולבניו לא הי' איכפת להם אם הי' נקבר בהלאט שקנה בביה"ח אחר, ובמילא לא הי' מקום לבקש מאתם לשלם בעד הקרקע דביה"ח אגודת חב"ד, וסו"ס קבור הוא עד עתה בקרקע שלא שלמו בעדה, און מיט אזעלכע זאכען דארפמען זיך ניט טשעפען. ולכן הי' מהנכון וטוב, ואולי גם מוכרח, שמהסכום אשר הקציב המנוח הנ"ל, בעד הישיבה, תשלם הישיבה המחיר במקח השוה מה שמשלמים בעד קרקע כזו, ועוררתי עד"ז עתה ולא קודם מכמה סיבות. והעיקר כיון שכבר נכנס להישיבה חלק מהעזבון של הנ"ל צריך לסדר את הנ"ל, מובן שגם מצד אחר אעורר אודות זה, אבל מגלגלין זכות ע"י זכאי, ובטח מצדו יעשה התלוי בו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל לכל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכת הצלחה,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקפד

מצילום האגרת.

מוה"ר משה פנחס: כץ. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשסה, ובהנסמן בהערות שם.