ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקפה

ב"ה, שלהי אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר חיים שאול שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו וכן הפ"נ שלו עם תשורתו היקרה מכתב כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, ות"ח ת"ח על תשורתו זו, ובטח ידוע לו מי הוא שאליו נכתב המכתב ויכתבו עד"ז בהזדמנות הבאה.

דא"ג - מ"ש בשולי המכתב בדבר התרנגולים, הנה כנראה הכוונה למכתב כ"ק אדמו"ר מוהר"ש שנכתב להרה"ג הרה"ח הרד"צ נ"ע חן ונמצא באוסף כי"ק של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה ובת"ח,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקפה

מצילום האגרת.

מוה"ר חייםש אול: ברוק. אגרות נוספות אליו - לעילחי"ט ז'פא, ובהנסמן בהערות שם.

בשולי המכתב: אג"ק שלו אגרת ו*.

כנראה הכוונה למכתב: שם אגרת ו.