ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקפו

ב"ה, ד' תשרי, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד אשר בעיה"ק

ירושלים ת"ו,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ד אלול אחרי השתיקה והפסק הארוך, והנה אין הזמן גרמא לכתיבת מכתבים עתה ומוסג"פ מכתבי כללי אשר ישמש ג"כ בתור מכתב פרטי אליהם, ובטח יפרסמוהו באופן המתאים בחוגים היותר רחבים.

לפלא אשר לאחר שכתבו לי שעומדים הם בקישור עם צעירי אגו"ח דתל אביב ובכ"ז לא השתתפו בבטאון שי"ל לח"י אלול באופן ניכר ובטח יתקנו את זה בהזדמנות המתאימה.

בשאלתם אם לשלוח לכל הר"י ומנהלי הישיבת מכתב המובא בתחלת קונטרס העבודה ועץ חיים, הנה לדעתי עדיין מוקדם הזמן לזה, אף שיש לפרסם את הנ"ל בין חבריהם ומכיריהם מבלי הפליה באיזה ישיבה הוא לומד, אבל לעלות בחומה וברעש איני יודע אם יצליח בזה בנוגע לפועל הרי זוהי תכלית כל העבודה שתבוא למעשה בפועל ואם אפשר בקול דממה דקה ה"ז הוא טוב וכמרז"ל והלכת בדרכיו מה הוא כו' והלא לא ברעש ולא ברוח ולא באש כו' כ"א בקול דממה דקה.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה לכל אחד ואחד מהם בפרט ולכולם ביחד אשר חפץ ה' בידם יצליח להפיץ המעיינות חוצה ולעשות מהחוץ פנים ומהמעינות המים אשר לים מכסים כי מלאה הארץ דעה אתה ה'.

נ"ב. לפלא שאין מזכירים במכתבם אודות תכנית עבודה לחדש תשרי ובטח לא יהי' חסרון בפועל רק שלא כתבו אודות זה.

ז'תתקפו

מהעתק המזכירות.