ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקפח

[ב' מר חשון תשי"ג]

... מובן, ובפרט ע"פ מרז"ל - ב"מ פ"ו ריש ע"א - שאין לזה גבול. ואולי [ה]טענה צודקת לפ"ע, אבל ידועה הנהגת נשיאינו רבוה"ק שאחזו תמיד בדרך המיצוע. וכן בודאי נוהגים ג"כ אנ"ש אשר על אתר שם...

ז'תתקפח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 47.

שאין לה גבול: הוצאותה חתונה. וראה גם לעילח"י אגרת ג'צב.