ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקצ

ב"ה, י"א כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוהר"מ שמואל דוד שי' הלוי שד"ר

שלום וברכה!

נתקבלה הרשימה עם המצורפים אלי'.

לפלא שמיום ששאל בנוגע לבריאות בנו שי' וחוו"ד הרופא, בטלפון ע"י הרחמ"א שי' חדקוב, לא נשמע ממנו מאומה מהנעשה אתם, ובודאי זהו סימן לטוב, ובכ"ז בטח יודיע פירוש.

בודאי ניצל היומי דפגרא דיו"ד כסלו, וכן ינצל את חג הגאולה י"ט כסלו וימי החנוכה הבע"ל באופן המתאים (ואם נמצאים שם אברכים דישיבת תו"ד - בטח גם אותם ימשיך בהנ"ל) ויכתוב גם עד"ז.

בברכת חג הגאולה והצלחה בעבודתו בקודש למעלה מדרך הטבע, וברכות

והצלחות בעניניו הפרטים ולבריאות נכונה של זוגתו בניהם וגם הוא בעצמו בכלל.

מ. שניאורסאהן

נתעכב מכתבי ובינתים מסר לי הרה"ח כו' הרחמ"א שי' אשר נדחה לע"ע נתוח בנו שי', וכל עכבה לטובה.

בענין דירה - טוב שיעסוק במרץ המתאים בקנית בית, ובפרט שיש רוצין לסייעו בזה סיוע של ממש.

נתקבל מכתבו המהיר עם הפ"נ, והשי"ת ימלא המשאלות שבכל הפ"נ לטובה ולברכה.

ז'תתקצ

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 131.

מוהר"מ שמואל דוד שי': רייטשיק. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתק, ובהנסמן בהערות שם.

תו"ד: תורה ודעת.

בענין דירה: ראה גם לעיל אגרת ז'תתקל.