ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקצא

ב"ה, ח' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ, עוסק בצ"צ כו'

מהורנ"ן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מג' טבת והקודם לו, ות"ח ת"ח על ידיעתו מחלוקת מעות חנוכה לתלמידים וההסברה שנתן להם, ויה"ר אשר יפעלו הדברים בהנוגע לחיי היום יומים בפועל.

ב) שמחתי לקבל ידיעה שיש תקוה שקבוצת תלמידים מאשכנז יבואו ללמוד להישיבה בפאריז, ולפלא שאינו מזכיר דבר עד"ז במכתבו, ובודאי עושה בזה במרץ המתאים והשי"ת יצליחם, וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע טובה פעולה אחת מאלף אנחות, וכדאי הי' לפרסם שם הישיבה ע"י השדרי"ם ובכל האופנים שאפשר ושמקבלים תלמידים לישיבתם וכו' כי הרי סו"ס יש כמה תלמידים מהישיבות באנגליא ובאנטעווערפען וכו' וכמו שכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר באחד ממכתביו שכשמעמידים פנס ברחוב חשכת הלילה מתקבצים סביבותיו, הרי עאכו"כ כשמעמידים מאור שבתורה זוהי תורת החסידות ברחוב, בודאי יתקבצו סביבו, אלא שאלה שלע"ע נמצאים ברחוב אחר צריכים להודיעם עד"ז באותיות כאלו שיגיע אליהם...

המחכה לבשו"ט.

ז'תתקצא

מהעתק המזכירות.

מוהרנ"ן: מוה"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו- ליעל ז'תתט, ובהנסמן בהערות שם.

באחד ממכתביו: חי"ג אגרת ד'תשג, ובהנסמן בהערות שם.