ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקצג

ב"ה, כ"ט טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצ"ש ויחי וכן הקודמים לו ביחד עם המוסגר בהם. כן קבלתי הפ"ש ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר בן ציון שי' שם טוב שד"ר, אשר באמת אינו משביע רצון כפי ששיערתי, כיון שכנראה הענינים לא לבד שאינם עולים למעלה, אלא שבהשוואה לביקורו של הנ"ל מאז, נראה בהם תנועה למוטב. וכיון שנמצאים במקומו כמה מארזי הלבנון, הן אלו שבאו לשם מכבר הן מאנ"ש הפליטים חדשים שבאו מחדש, איני יודע מי המעכב - לולי הרשלנות והעדר העשי'. ואוי ואבוי שצריכים לחכות שיבוא מי מבחוץ לעורר על ענינים פשוטים כד' אמות של חסידים.

ואם לא היו דיבורים באופן שיוצא מן הכלים הרי גם זה אינו מועיל.

ב) במ"ש אודות תמונת האותיות שכתב לי מוה"ר יעקב שי' זילבערמאן, הנה מכתבו נתקבל, וכפי שרואה אני ממכתב כת"ר שי', הרי, כנראה, שאין להנ"ל קבלה איש מפי איש, אלא רק שמדייק בתמונת הפרשיות שראה. ולכאורה, בענינים כמו אלו צריך לשמוע איש מפי איש - מה בדוקא ומה בא בהזדמן, אבל אינו בדוקא. וכדאי לחפש אם ימצאו כאלה.

ג) בנוגע לספר דרכי החיים שהניח פה, עדיין לא הי' זמני בידי לעיין בו כנצרך, ואולי יהי' זה במשך שבוע הבע"ל...

בברכה - המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקצג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 100, מצילום האגרת.

מוה"ר מנחם זאב שי': גרינגלס. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשעד, ובהנסמן בהערות שם.

תמונת... זילבערמאן: ראה לעיל ח"ח אגרת ב'שפב. ח"ט ב'תתכב.