ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקצד

ב"ה, כ"ט טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

שלום שי'

שלום וברכה!

נודעתי אשר ביקר בעירם הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר חנניא יו"ט ליפא שי' דייטש והציע איזה תיקונים בהמקוה דמחנם אשר לדעתו נחוצים הם בהחלט, וכנראה - נכונים דבריו, כפי שהודיעוני הנה הבטיחו אותו הרבנים דשם לתקן את הזקוק תיקון, אבל חוששני שלא יתארך הדבר ובמשך הזמן הנה גם יעשה לענין ישן, וכו', ואל בינת כת"ר שי' אשען, אשר ימצא הדרכים המתאימים לפעול שתתוקן המקוה בהקדם היותר אפשרי. ובודאי יסייעו בזה, אם נצרך הדבר, גם הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ מוהרז"ש שי' דווארקין. מובן אשר כל הנ"ל אפשר וצריך להעשות מבלי לנגוע בכבודו (האמיתי או המדומה) של מי שהוא, כי הרי הכוונה בכל הנ"ל היא טהרת בנות ישראל, ובמילא צריך להעשות הדבר באופן שיבוא הדבר לפועל ובהקדם, ואחכה לבשו"ט.

בברכה- המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקצד

מצילום האגרת.

מוה"ר שלום שי': פויזנר. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשסז, ובהנסמןב הערותש ם.