ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקצה

ב"ה, כ"ט טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש בהנוגע לבריאות... ומצטער אשר לא דיבר באותיות המתאימות ובהדגשה המתאימה. הנה ההדגשה אינה נוגעת כאן כלל, אלא שבכלל הנהגתם בזה אינה מובנת כל צרכה, וכמו שאמרתי לו בהיותו כאן, שאין לאחוז מקל בשני ראשים וכיון שאחזו בדרך זו, הרי עליהם לשאול דעת רופא מומחה ולעשות כהוראתו.

והשי"ת יצליחו ואת זוגתו שיחיו לקבל רוב נחת ועונג מכל יו"ח שיחיו ומתוך בריאות הנכונה.

בברכה - המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקצה

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 101.

לא דיבר באותיותה מתאימות: ראה לעיל אגרת ז'תתקמב.