ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקצו

ב"ה, כ"ט טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר...

שי'

שלום וברכה!

א) מ"ש בנוגע לבנו... שי', הנה מובן הדבר שהנצרך לו על הוצאותיו או לפעמים לעניני הרפואה, הרי לא יהי' מחסור בזה ח"ו.

ובהנוגע למצב בריאותו בכלל, הנה כל משך זמן היותו כאן לא הסתכל כ"כ לחביריו, וניכר הי' בו אז ער קען זיך ניט צופאסטען, אם מפני שבטבעו אינו כ"כ מעורב עם חברים או שלא התרגל לתנאי חיים חוץ לביתו.

וכיון שבהנוגע ליראת שמים הלא ת"ל שלם הוא, גם לומד כאן בישיבה זה משך זמן של איזה שנים, ובמילא נמצא ג"כ בעונת השידוכין, הרי סברא נכונה היא שיסע לביתם, אשר שם בנקל יותר למצוא שידוך המתאים, והעיקר שגם ההסתדרות בגו"ר תהי' קלה יותר בשבילו, הן במפני שנמצא בין משפחתו והעיקר מפני התנאים השונים באה"ק ת"ו מאשר כאן.

בכ"ז אמרתי לבנו שי' במענה על שאלתו, שאם גם יסע לאה"ק ת"ו הרי יכין כאן וויזה חזרה לכאן, כדי שלא יהיו כל קישויים אם ירצה לאחר ביקורו בביתו לחזור לכאן למשך זמן, ובודאי יראה השי"ת הדרך הנכונה בשבילו - נכונה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

... ה) מוסג"פ מכתב ל... שי', ובטח ימים אלו יהי' אצלו בשו"ט. ובמילא יש להסביר לו ולחבריו שליט"א, ע"פ סיפור החסידים אודות הרה"צ כו' וכו' ר' הלל נ"ע מפאריטש, ששמעתיו ג"כ - אף כי בקיצור - מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שבנסעו לליובאוויטש נתהפכה העגלה, ובמילא יצא בזה ידי חובתו, והאריך ימים ושנים לאח"כ.

וה"ה בנדון דידן, שכיון שמרז"ל כל החונף לרשע סוף נופל בידו, הנה יש לקיימו ע"פ פירוש האריז"ל בסוף לקו"ת עה"פ ישבע בחרפה, שע"י החרפה בלבד יוצאים ידי חובתם ואז לא יוכה, הרי גם בנדון דידן בודאי יצליח השי"ת שיהי' מספיק באופן כזה.

ובנוגע לצד השני ידוע ביאור המובא בחסידות וגם בספרי מוסר, אשר עלוקה שמוצצת דם הרי כבר עשתה את שלה ובמילא בטלה מן העולם. והשי"ת יזכהו ויצליחו לבשר טובות בהקדם היותר אפשרי בכהנ"ל.

ז'תתקצו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 132.

סיפור החסידים: ראה מגדל עז ע' רלז, וש"נ.

המובא בחסידות: תורה אור בראשית ה, ד.