ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקצז

ב"ה, ד' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

האברכים הלומדים בישיבת אחי תמימים

בפיטסבורג,

ליב חיים שי' טוירק, אברהם שי' הולזמאן,

שמחה

ירחמיאל שי' צירקינד, מרדכי צבי שי'

בערקאוויטש, צבי

דוב שי' שיינער, ישכר דוב שי' פירסט ויצחק

נתן שי'

אדרעס

שלום וברכה!

נתקבלה תרומתם לקופת המעמד, ויהי רצון שיקויים בהם פירוש רבינו הזקן בכתוב וצדקה תרומם גוי, אשר על ידי הצדקה מתרוממים כל כחות הנפש, ובעיקר - בהנוגע אליהם - בזיכוך המוח והלב, להשכיל ולהבין בתורתנו הק', בתורת הנגלה ובתורת החסידות מתוך התמדה ומסירה ונתינה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המזכיר: א. קווינט

ז'תתקצז

מצילום האגרת.

האברכים... בפיטסבורג: ראה גם לעיל אגרת ז'תתקעג. אגרת נוספת אליהם - לעיל ח"ח ב'תקסו.

פירוש רבנו הזקן:3 2תורה אור בראשית א, ב.