ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקצח

ב"ה, ד' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צמ"ס

כו'

מוה"ר יצחק מאיר שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת העתק הפס"ד שלהם עם הטעמים, וכבקשתו הוחזר לו, ובטח כבר הגיע לידו.

ויה"ר מהשי"ת, אשר כמרז"ל ת"ח מרבים שלום בעולם, הנה יצליח בעבודה זו, ובזה גופא בריבוי, אשר בד"מ ממשיך גם ריבוי בברכה ובכל הענינים המנוים במדרש אסתר רבה בסופו.

מוסג"פ העתק המאמר שנאמר אשתקד ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר בטח ינהג בו טוב עין לזכות גם את אחרים.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

עי' רש"י סוטה י. ד"ה במה בירכו: כל ברכה שבמקרא לשון ריבוי הוא, דבר המרבה ומצוי בו שובע.

ז'תתקצח

נדפסה בקונ' צדי"ק למלך" ב ע' 134.

מוה"ר יצחק מאיר: רפופורט.