ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'א

ב"ה, כ"ד שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ז שבט, ובטח מכתבי הקודם כבר הגיעו, ובמה שכותב אודות... הנה כבר כתבתי לו ומה תועלת במה שאכפול עוה"פ, ובפרט שאמרתי לו גם בע"פ, והוא שיעשו כהוראת רופאים מומחים, והתורה נתנה רשות לרופא לרפאות.

והשי"ת יצליחם.

ב) בהנוגע להתלמידים דבית המדרש שניכר בהם העדר המשמעת ואי שמירת הזמן וכו'. הנה אין זה הנהגה כלל וכלל שאני אהי' ממלא מקום המשגיח ולמלאות מקום כאו"א מההנהלה וכו', וכמ"ש הוקר רגלך מבית רעך. ושמירת הזמן וההשגחה הרי צ"ל על זה - כמו בכל מוסד חינוך - אנשים ממונים. ואם יעשו מלאכתם באמונה איני מבין מפני מה לא יצליחו הם במה שבישיבות אחרות מצליחים, ובפרט שכבר דברתי עם אחדים מהת' בהנוגע להנ"ל ובודאי מסרו גם לחבריהם.

ג) ובהדומה להנ"ל - גם בהנוגע להת'... כי מה לו ללמוד פשטים וביאורים בה'קרעכץ וכו' ובמילא אינו יודע מה לעשות - אשר כיון ששאל בפירוש ועניתי לו ג"כ בפירוש שלא יפסיק, הרי אין מקום לספק.

ד) מוסג"פ העתק מכתבי שנשלח באופן רשמי להרה"ח כו' מוהר"ל שי' קרעמער.

וכפי שנמסר לו ע"י התלפון בטח יפרסמו בש"ק מברכים הבע"ל, בכ"ז שלוח גם לו העתקה בזה ותקותי שגם היא תתקבל קודם הש"ק מברכים. ובודאי ינצל אותו ככל האפשרי. ואחכה לבשו"ט.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ח'א

מצילום האגרת.

מוה"ר מנחם זאב שי': גרינגלס. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשעד, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי: אפשר דלעיל ח"ח ב'תכח.