ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ב

ב"ה, כ"ח שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תורת אמת אשר בירושלים

עיה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

... ומטובם לעשות התועדות בהשתתפות כל התלמידים, ואחרי אשר ילמדו המאמר דיום ההסתלקות ד"ה באתי לגני ה'שי"ת (כולו או מקצתו) יתועדו המשפיעים עם הנ"ל בביאור ענין נשיא הדור בכלל ונשיא חב"ד בפרט. וע"פ המבואר בהמכתב שבהקדמת הקונטרס די"ב תמוז השי"ת, ולא עזב ולא יעזוב הרועה את צאן מרעיתו, כמובן בתוספת ביאור מתאים להמתועדים.

ומובן אשר אם מכל התועדות צ"ל בכן, הרי עאכו"כ מהתועדות כהנ"ל ובנוגע לבני תורה היינו בכן בתוספת אומץ בלימוד תורת הנגלה ובתורת החסידות.

המחכה לבשו"ט בהנ"ל ומברכם בברכת הצלחה בעבודתם בקודש.

ח'ב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 135.

לעשות התועדות: נוסח דומה לישיבת תו"ת לוד. בהמשך אליה - לעיל ח"ח אגרת ב'תנט.