ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ג

ב"ה, אדר"ח אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ב שבט וכן ב' הקודמים. ונהניתי לקרוא בו שכבר קבל הוויזה. וכיון שכפי מכתבו הנה הרב הצבאי מודאג מחוסר ממלא מקומו במקום שירותו, אשר בודאי זהו נוגע לעניני יראת שמים דאנשי הצבא, הנה צריך לסדר את הענין ולהבטיח שלא יהי' מגרעות בהנ"ל וככל דבר שבקדושה - אם אפשר להיות תוספת הרי מה טוב.

נהניתי ממ"ש תוכן שיחותיו עם המושפעים שלו שהוא ה"בכן" בהנוגע לקיום מצות מעשיות אשר זהו כל האדם, וכדי שיהי' בחיות וענין של קיימא מוכרח ג"כ שידעו אודות המאור שבתורה זוהי תורת החסידות מנהגי' והדרכותי'.

והשי"ת יצליח לבשר טוב בכל הנ"ל, וכן מבריאות זוגתו תחי' ובכל מעניניו הפרטים.

נ"ב. מוסג"פ העתק מכתבי שכתבתי ימים אלו לאגוד נוער כאן, ונוער שאין לו אלא ידיעה מצומצמת ביותר בתורה ומצות ותקותי שיביא לו תועלת בשיחותיו עם חבורתו.

מובן אשר אין לנסוע ביום הש"ק באני' אשר המלחים או הבע"ב הם בני-ברית.

ח'ג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 135, והיא אלמ ו,ה יחיאל מיכל יהודה ליב שי' זלמנוב.

אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתקנ, ובהנסמן בהערות שם.

אין לנסוע ביום הש"ק: ראה בזה לעילח"כ אגרת ז'תקנד, ובהנסמן בהערות שם.