ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ד

ב"ה, ו' אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

ש"ב מרת זלדה תחי'

ברכה ושלום!

זה שוב זמן רב שלא קבלתי ממנה כל מכתבים וידיעות, וכבר מורגל אצל חסידים גם מדורות שלפנינו, שכאשר הכל שלום הנה אין כותבים, ואף שרבינו הזקן כבר התאונן על זה, הנה כנראה ממנהג הדורות שלאחריו לא פעלה הקו[ב]לנא שלו במילואה והמנהג עודנו קיים.

ובאמת רציתי במאד גם בנוגע אלי' לפרש שתיקותה בנוהג הנ"ל, ובכ"ז כיון שאפשר לברר הרי אין סומכין על החזקה, ות"ח אם תכתוב הן אודות עצמה ובעלה שי' וכן אמה הרבנית תחי', ויה"ר שאך טוב תבשר במכתבי'.

וכיון שבמכתבה האחרון כותבת שיתכן שתשלח את מה שכתבה ונדפס, הנה תמלא גם זה, אף שבכלל [ב]מה שנדפס לרבים אין מתגלה האדם כ"כ ועכ"פ פחות יותר מאשר במכתב, אבל למילוי ושלימות קוי הדמות בודאי הנה כל ענין מועיל.

מסגיר הנני העתק מכתב שכתבתי בקשר עם יום הגאולה י"ט כסלו העבר אשר תוכנו משמש מענה על חלק ממכתבה אלי.

בפ"ש חמה לאמה הרבנית ולבעלה שיחיו, המחכה לבשו"ט.

ח'ד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 136.

זלדה: מישקובסקי-שניאורסאהן.

התאונן על זה: ראה אג"ק שלו ח"א אגרת צ.

שכתבתיח.. י"ט כסלו העבר: לעיל ח"ח בקרצב.