ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ה

ב"ה, י"ב אדר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ בעד זוגתו תחי', וכבקשתו, כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע אזכירה לרפו"ק ואחכה לבשו"ט.

בהזדמנות זו הנני לעוררו עוד הפעם במה שהזכרתי לו איזה פעמים כשהתראינו פא"פ והוא אודות ההכרח הכי גדול שיפעל השפעתו על בנו הרב שי' אשר השי"ת זיכהו שנשמעים לקולו במדה חשובה בחוגי הרבנים הצעירים שי', שבנו ישפיע עליהם ועל..

שהוא חבר בו, שידגישו יותר ויתאמצו ביותר בעינים דיראת שמים ומצות מעשיות בפועל הן בהנוגע להבתי כנסיות והקהלות של הרבנים הצעירים והן בהנוגע להתאחדות השונות שהם מכריזים מזמן לזמן, וכיון ש[מ]לפ[נ]י שנה היתה ניכרת שם הזזה ותנועה לצד ימין הרי עתה בקל יותר להמשיך בזה ועאכו"כ שלא לתת מקום לחלישות כמו שנרגש בחדשים האחרונים.

אינני רוצה לפרט ולפרש פרטים בהנ"ל כי בודאי ידוע לבנו הרב שי' עוד יותר מאשר לי, אפשר שבנו שי' אינו מכיר או שאינו מאמין שיוכל להשפיע בזה, אבל בשים לב שכאו"א מאתנו כשפועל בענינים דתורה ומצות הרי הוא שלוחו של המקום ב"ה ממה"מ הקב"ה ושלוחו של אדם (העליון שעל הכסא ה"ה כביכול) כמותו (עיין לקו"ת ויקרא בתחלתו) הרי צריך ללכת בטח בדרך השפעה הנ"ל ואז מצליח השי"ת, ועכ"פ עלינו לעשות כאו"א המוטל עלינו בשלימות וה' הטוב בעיניו יעשה.

וככל הדברים אלה גם בנוגע לכת"ר שי' שבודאי כשידבר עם בנו הרב שי' או בע"פ או בכתב בדברים היוצאים מן הלב כנ"ל בודאי ישפיע עליו.

בכבוד ובברכה המחכה לבשו"ט.

ח'ה

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 78.

שבנו ישפיע עליהם: בהמשך לזה - לקמן ח'י. ח'יח.